Молитва к иконе Трубчевская

Печать

  Молитва

   О, Пречи́стая Госпоже́, ми́ра Засту́пнице, Ма́терь Всепе́тая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия со стра́хом лю́ди Твоя́, ве́рою и любо́вию препа́дающих пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю. Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбми́ обурева́емии, взира́юще на о́браз Твой честны́й, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, смире́нныя моле́ния из глубины́ ве́рующих серде́ц прино́сим Тебе́, Влады́чице. Мо́лим Тя усе́рдно: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, бу́ди Покрови́тельнице и Хода́таице за нас, гре́шных, пред Бо́гом и гнев Его́ пра́ведный за беззако́ния на́ша дви́жимый на ны, ско́ро умягчи́ и отврати́. Я́коже не́когда поми́ловала еси́ прибега́вших к покро́ву Твоему́ люде́й земли́ Ска́новей и изба́вила их от смертоно́сныя   я́звы, и неизрече́нным Твои́м смотре́нием сохрани́ла еси́ уде́л Свой Трубче́вский. Та́ко и нас всех, с ве́рою моля́щихся Тебе́, изба́ви от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от собла́знов ми́ра и искуше́ний, скорбе́й и бед, от смертоно́сныя я́звы и от внеза́пныя и напра́сныя сме́рти. Вразуми́ и научи́ ходи́ти без поро́ка по пути́ земна́го сего́ жития́, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух кро́тости, смире́ния, терпе́ния, непамятозло́бия, умягчи́ зла́я сердца́ на́ша, низпосли́ ре́вность о душа́х на́ших и о спасе́нии бли́жних. Да́руй всем нам, моля́щимся Тебе́, христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего и до́брый отве́т на Стра́шнем  Суди́ще  Христо́вем.  Вруча́ем бо живо́т свой Твоему́ покро́ву и промышле́нию, да ре́вностно всегда́ пое́м Тебе́ со все́ми святы́ми: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.